12854 antique khotan rug 4,10 x 8,10 12854 antique khotan rug 4,10 x 8,10 (1) 12854 antique khotan rug 4,10 x 8,10 (2)