Spanish Carpet | Handmade | Circa 1920s 24489 Spanish carpet 7 x 9,2 -1 24489 Spanish carpet 7 x 9,2 -2 24489 Spanish carpet 7 x 9,2 -3