Spanish Carpet | Handmade | Circa 1930s 24351 Spanish carpet 12,2 x 15 -1 24351 Spanish carpet 12,2 x 15 -2 24351 Spanish carpet 12,2 x 15 -3