24349

click image to view in larger format

Oushak Rug | Anatolia | Circa 1910 24349 antique Anatolian Oushak 11,10 x 14,7 -1 24349 antique Anatolian Oushak 11,10 x 14,7 -2 24349 antique Anatolian Oushak 11,10 x 14,7 -3Type: Oushak

Origin: Anatolia

US Size: 11 ' 10 " x 14 ' 7 "

Price: $12500

Circa: 1910

Metric Size: 3.61 x 4.45 meters