Spanish Carpet | Handmade, Circa 1930 23035 Art Deco Spanish carpet 15 x 28 (2) 23035 Art Deco Spanish carpet 15 x 28 (3) 23035 Art Deco Spanish carpet 15 x 28 (4)