12693

click image to view in larger format

Oushak Rug | Anatolia, Turkey | Circa 1860 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (2) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (3) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (4) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (5) 12693 antique anatolian oushak carpet 9,3 x 12,4 (6)Type: Oushak

Origin: Anatolia

US Size: 9 ' 3 " x 12 ' 4 "

Price: $12000

Circa: 1860

Metric Size: 2.82 x 3.76 meters