12468 persian kashan carpet (1) 12468 persian kashan carpet (2) Persian Kashan carpet | Handmade | Circa 1930